Λεωφορείο

11 - 20 από 191

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 8

Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:

Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.

Όχι.

Ναι.Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 7

Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:

Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).

Την εγγύηση του συστήματος.

Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 6

Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:

Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 5

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το λεωφορείo επενεργεί:

Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.

Στο σύστημα πεδήσεως.

Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 4

Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:

"Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h".

"Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h".

"Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας".

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 2

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:

12 μήνες.

24 μήνες.

6 μήνες.Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 17

Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:

Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.

Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.

Της προηγούμενης ημέρας.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 16

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του λεωφορείου:

Η αρμόδια αστυνομική αρχή.

Ο οδηγός του οχήματος.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 15

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:

Για 15 ώρες.

Για 10 ώρες.

Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 14

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.

Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.

Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.


Σελίδες