Λεωφορείο

11 - 20 από 191

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 8

Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:

Ναι.

Όχι.

Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 7

Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:

Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.

Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).

Την εγγύηση του συστήματος.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 6

Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:

Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 5

Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το λεωφορείo επενεργεί:

Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.

Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Στο σύστημα πεδήσεως.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 4

Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:

"Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h".

"Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας".

"Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h".

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 2

Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:

24 μήνες.

6 μήνες.

12 μήνες.Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 17

Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:

Της προηγούμενης ημέρας.

Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.

Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 16

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του λεωφορείου:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Η αρμόδια αστυνομική αρχή.

Ο οδηγός του οχήματος.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 15

Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να ευρίσκεται σε λειτουργία:

Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.

Για 10 ώρες.

Για 15 ώρες.

Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 14

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:

Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.

Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.

Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.


Σελίδες