Αυτοκινητο - ΟΔΗΓΟΣ 11

Multiple choice question

Εάν αλλάζετε λωρίδα, για να ελέγξετε καλά προς τα πίσω:

Ελέγχετε με τους καθρέπτες και γυρνάτε το κεφάλι στην πλευρά που θα μπείτε.

Σας αρκούν οι καθρέπτες.

Κοιτάτε μόνο τον εξωτερικό καθρέπτη.