Βυτιοφόρο - ADR 94

Multiple choice question

“Πιστοποιητικό Εγκρίσεως ADR” εκδίδεται:

Από την αρμόδια αρχή της χώρας κατασκευής του οχήματος.

Από την χώρα ή χώρες που πρόκειται να διέλθει το όχημα.

Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Από την αρμόδια αρχή της χώρας ταξινόμησης του οχήματος.