Βυτιοφόρο - ADR 96

Μεταφορική μονάδα φορτωμένη με επικίνδυνες ουσίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει:

Πλέον της μιας δεξαμενής.

Περισσότερα από ένα ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο.

Περισσότερα από δυο ρυμουλκούμενα.

Περισσότερα από δυο ημιρυμουλκούμενα.