Βυτιοφόρο - ADR 97

Multiple choice question

Ο κύριος κίνδυνος των ουσιών της κλάσης 3 είναι:

Η ρύπανση των υδάτων.

Η τοξικότητα.

Η ευφλεκτότητα.

Η καυστικότητα.