Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 9

Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:

Όχι.

Ναι.