Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 8

Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:

Ο οδηγός του οχήματος.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Η αρμόδια αστυνομική αρχή.