Φορτηγό

1 - 10 από 192

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 8

Multiple choice question

Kush eshte i detyruar te ruaje per nje vit fletet e regjistrimit (disqet - shiritat) e matesit te shpejtesise (takografit) te kamionit:

Autoriteti kompetent i Policise.

Pronari i kamionit.

Shoferi i automjetit.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 37

Multiple choice question

Kamion eshte:

Kombinimi i mjeteve qe permbledh nje mjet rimorkjo dhe nje gjysem te rimorkjuar i cili lidhet me te.

Kombinimi i mjeteve qe perbehet nga nje automjet kamion dhe nje mjet rimorkjo i cili lidhet me te.

Automjeti i cili destinohet kryesisht per transporte te mallrave.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 36

Multiple choice question

Mjet i kombinuar eshte:

Kombinimi i mjeteve qe perfshin nje mjet rimorkjo me nje mjet gjysem te rimorkjuar te lidhur me te.

Automjeti kamion i cili destinohet kryesisht per te transportuar mallra.

Kombinimi i mjeteve qe perfshin nje automjet kamion dhe nje rimorkjo te lidhur me te.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 35

Multiple choice question

Nje rimorkjo kur zgjidhet nga automjeti kamion rimorkjues duhet te qendroje i ndalur me:

Me ajrin e kompresuar qe ka ne depoziten e tij.

Me trekendeshin qe lidhet me automjetin rimorkjues.

Menyre mekanike.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 34

Multiple choice question

Thellesia me e vogel e vijave te tabanit te gomave te automjeteve kamione e te rimorkjove eshte:

1.5 mm.

2 mm.

1 mm.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 33

Multiple choice question

Sipas Iegjislacionit peshe bruto eshte:

Pesha maksimale e ngarkeses me te cilen eshte ngarkuar automjeti.

Pesha maksimale e automjetit pa peshen e ngarkeses se transportueshme.

Gjithe pesha reale e automjetit me gjithe ngarkesen, personelin dhe pasagjeret.Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 32

Multiple choice question

Sipas legjislacionit peshe maksimale e lejuar eshte:

Pesha maksimale e ngarkeses me te cilen duhet te ngarkohet automjeti.

Pesha maksimale qe reziston te transportoje mjeti.

Pesha maksimale e mjetit te ngarkuar e cila shenohet si peshe bruto ne leje te qarkullimit te automjetit.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 3

Multiple choice question

Aparatura e takografit ( regjistruesit te shpejtesise) duhet te jete ne funksion:

15 ore.

Njezet e kater ore.

10 ore.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 28

Multiple choice question

Ne nje gome e cila mban siper si indeks 12.00 R 20 154 /149, indeksi 149 tregon:

Shpejtesine maksimale tek e cila goma mund te rezistoje peshen maksimale te lejuar.

Ngarkesen maksimale te lejuar te cilen mund te rezistoje goma kur eshte e vetme.

Ngarkesen maksimale te lejuar te cilen mund te rezistoje goma kur rrota mban goma dyshe.

Φορτηγό - ΤΕΧΝΙΚΑ 25

Multiple choice question

Shoferi i automjetit kamion i cili mban sistem te kufizimit te shpejtesise:

Nuk lejohet te shtoje perkohesisht ose perhere kufirin e shpejtesise se kufizuesit.

Lejohet te shtoje perhere kufirin e shpejtesise se kufizuesit.

Nuk lejohet te shtoje perkohesisht kufirin e shejtesise se kufizuesit.


Pages