Λεωφορείο - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 9

Multiple choice question

Обязаны ли городские автобусы иметь систему ограничения скорости, согласно директиве 926ЕС?

НЕТ.

ДА.