Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9

Multiple choice question

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν τίθεται σε λειτουργία, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:

Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.

Ο συσσωρευτής δεν έχει την απαιτούμενη τάση ρεύματος.

Δεν έχει ρυθμισθεί καλά το διάκενο των επαφών του ηλεκτρικού διανομέα.