Βυτιοφόρο

111 - 120 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 11

Multiple choice question

Τα διαμερίσματα ενός μη αρθρωτού βυτιοφόρου πρέπει να αδειάζουν κατά σειρά:

Μεσαία, πίσω, μπροστά.

Μεσαία, μπροστά , πίσω.

Μπροστά, μεσαία, πίσω.Βυτιοφόρο - ADR 109

Multiple choice question

Σημείο ανάφλεξης:

Είναι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται αν η ουσία αναφλεγεί.

Είναι η κρίσιμη θερμοκρασία.

Είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία κατά την οποία η εύφλεκτη ουσία εκπέμπει ποσότητα ατμών που μπορούν να αναφλεγούν.

Είναι η θερμοκρασία που πρέπει να έχει μια ουσία για να αναφλεγεί.

Βυτιοφόρο - ADR 108

Multiple choice question

Κάθε μεταφορική μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα θα είναι εφοδιασμένη τουλάχιστον με:

Ένα τάκο κατάλληλου μεγέθους προς το βάρος του οχήματος και τη διάμετρο των τροχών.

Δύο κίτρινα φώτα.

Κιβώτιο εργαλείων για επείγουσες επισκευές του οχήματος.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Βυτιοφόρο - ADR 107

Multiple choice question

Όπου μια μεταφορική μονάδα περιλαμβάνει συρόμενο και το φορτωμένο συρόμενο είναι ασύνδετο και έχει αφεθεί στη δημόσια εθνική οδό, σε κάποια απόσταση από το σύρον όχημα τότε:

Το συρόμενο πρέπει να είναι μόνο σκεπασμένο.

Δεν απαιτείται τίποτα.

Το συρόμενο θα είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα κατάλληλο για την καταπολέμηση της φωτιάς στο φορτίο.

Το συρόμενο πρέπει να είναι μόνο ασφαλισμένο.

Βυτιοφόρο - ADR 106

Multiple choice question

Τι από τα παρακάτω καθορίζουν οι γραπτές οδηγίες που δίδονται στον οδηγό:

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Τη φύση του κινδύνου που ενυπάρχει στις μεταφερόμενες επικίνδυνες ουσίες και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παρθούν για την αποφυγή του.

Τα μέτρα που πρέπει να παρθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει και την θεραπεία που πρέπει να εφαρμοστεί σε περίπτωση που πρόσωπα έλθουν σε επαφή με τα μεταφερόμενος εμπορεύματα ή με οποιεσδήποτε ουσίες που μπορεί να διαφύγουν από αυτά.

Βυτιοφόρο - ADR 105

Multiple choice question

Το κάπνισμα σύμφωνα με την Συμφωνία ADR απαγορεύεται:

Μέσα στα οχήματα.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Κοντά σε δέματα που αναμένουν χειρισμό και κοντά σε ακινητοποιημένα οχήματα.

Στην διάρκεια εργασιών χειρισμού.Βυτιοφόρο - ADR 104

Multiple choice question

Πόσους επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες:

Μέχρι 3 επιβάτες.

Μόνο τα μέλη του πληρώματος του οχήματος.

Τα μέλη του πληρώματος του οχήματος και ένα το πολύ επιβάτη.

Τον οδηγό και τα μέλη της οικογενείας του.

Βυτιοφόρο - ADR 103

Multiple choice question

Οχήματα που μεταφέρουν υγρά που έχουν σημείο αναφλέξεως 55ο C ή παρακάτω θα πρέπει να ανταποκρίνονται επί πλέον στις παρακάτω απαιτήσεις:

Οι δεξαμενές καυσίμων για τον εφοδιασμό του κινητήρα θα είναι έτσι τοποθετημένες ώστε σε περίπτωση διαρροής το καύσιμο να πέφτει απ’ ευθείας στο έδαφος.

Οι δεξαμενές καυσίμων για τον εφοδιασμό του κινητήρα θα είναι έτσι τοποθετημένες ώστε σε περίπτωση διαρροής το καύσιμο να πέφτει σε ειδικό δοχείο.

Οι δεξαμενές καυσίμων να έχουν διπλά προστατευτικά τοιχώματα.

Το σύστημα τροφοδοσίας και ανάφλεξης να είναι αντιεκρηκτικού τύπου.

Βυτιοφόρο - ADR 102

Multiple choice question

Οχήματα που μεταφέρουν υγρά που έχουν σημείο αναφλέξεως 55ο C ή παρακάτω θα πρέπει να ανταποκρίνονται επι πλέον στις παρακάτω απαιτήσεις:

Πρέπει το όχημα να φέρει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Οι σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων θα προστατεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για το φορτίο από θέρμανση ή ανάφλεξη.

Πρέπει το όχημα να φέρει σύστημα πυρόσβεσης.

Πρέπει το όχημα να μην κινείται εντός κατοικημένης περιοχής.

Βυτιοφόρο - ADR 101

Multiple choice question

Το διάκενο μεταξύ του πίσω τοιχώματος της δεξαμενής και του πίσω μέρους του προφυλακτήρα πρέπει να είναι τουλάχιστο:

400 χιλ.

150χιλ.

100 χιλ.

250 χιλ.


Σελίδες