Βυτιοφόρο

91 - 100 από 123

Βυτιοφόρο - ADR 16

Multiple choice question

Η αναγνώριση των δυνατοτήτων χρήσης ενός βυτίου διαπιστώνεται:

Από το σχήμα του.

Από τον εξοπλισμό του.

Από την ειδική πινακίδα τύπου πάνω στο βυτίο.Βυτιοφόρο - ADR 14

Multiple choice question

Η πλήρωση του βυτίου γίνεται από τον οδηγό:

Όπου ρητά αυτό επιτρέπεται.

Ποτέ.

Όταν το σημείο ανάφλεξης είναι πάνω από 1000 C.

Βυτιοφόρο - ADR 13

Multiple choice question

Κατά την φόρτωση του βυτίου ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι:

Σε λειτουργία.

Σβηστός.

Να έχει σβήσει μία ώρα τουλάχιστον πριν την φόρτωση.

Βυτιοφόρο - ADR 125

Multiple choice question

Ποια ουσία δεν συγκαταλέγεται στους συνήθεις ρύπους του ατμοσφαιρικού αέρα:

Το διοξείδιο του άνθρακα.

Οι διάφοροι ατμοί.

Το διοξείδιο του θείου.

Τα οξείδια του αζώτου.

Βυτιοφόρο - ADR 124

Multiple choice question

“Δοκιμή Διαρροής ή στεγανότητας” σημαίνει:

Δοκιμή που συνίσταται στην υποβολή της δεξαμενής σε πραγματική εσωτερική πίεση ίση με την ανώτατη πίεση εργασίας, αλλά όχι λιγότερο από 20 ΚΡα πίεση μετρητή, με διαδικασία που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Δοκιμή που συνίσταται στην υποβολή του περιβλήματος σε πραγματική εξωτερική πίεση πλέον της ανώτατης πίεσης εργασίας, αλλά περισσότερο από 200 Κρα (2 μπάρ) πίεση μετρητή.

Δοκιμή που συνίσταται στην υποβολή του περιβλήματος σε πραγματική εξωτερική πίεση.

Δοκιμή που συνίσταται στην υποβολή του περιβλήματος σε πραγματική εσωτερική πίεση πλέον της ανώτατης πίεσης εργασίας, αλλά περισσότερο από 100 Κρα (1) μπάρ πίεση μετρητή.

Βυτιοφόρο - ADR 123

Multiple choice question

“Πίεση εκφορτώσεως” σημαίνει:

Πραγματική πίεση που εφαρμόζεται στη διάρκεια της δοκιμής πιέσεως του περιβλήματος.

Πίεση υπολογισμού στο περίβλημα κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης.

Ανώτατη πίεση που πραγματικά επιφέρεται στο περίβλημα όταν εκφορτώνεται υπό πίεση.

Πραγματική πίεση κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης.Βυτιοφόρο - ADR 122

Multiple choice question

“Πίεση Πληρώσεως” σημαίνει:

Πραγματική πίεση κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης.

Ανώτατη πίεση που επιφέρεται στο περίβλημα όταν η δεξαμενή γεμίζει υπό πίεση.

Πραγματική πίεση που εφαρμόζεται στη διάρκεια της δοκιμής πιέσεως της δεξαμενής.

Πραγματική πίεση υπολογισμού στο περίβλημα κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης.

Βυτιοφόρο - ADR 121

Multiple choice question

“Πίεση Δοκιμής” σημαίνει:

Πραγματική πίεση στο περίβλημα κατά την μεταφορά.

Πραγματική πίεση κατά την διάρκεια πληρώσεως.

Πραγματική πίεση κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης.

Ανώτατη πραγματική πίεση που εφαρμόζεται στη διάρκεια της δοκιμής πιέσεως του περιβλήματος.

Βυτιοφόρο - ADR 120

Multiple choice question

Στις ελεύθερες κλάσεις:

Επιτρέπεται να τις μεταφέρουμε χωρίς περιορισμούς και μέτρα ασφαλείας.

Μας δίνεται η ευχέρεια να χαρακτηρίσουμε μία ουσία ως επικίνδυνη ή μη.

Οι ουσίες είτε αναφέρονται ονομαστικά είτε συμπεριλαμβάνονται σε μια συγκεντρωτική περιγραφή, είτε μπορούν να προσομοιωθούν.

Η κατάταξη των ουσιών γίνεται εντελώς ελεύθερα.

Βυτιοφόρο - ADR 12

Multiple choice question

Στα αρθρωτά βυτιοφόρα οχήματα το διαμέρισμα πίσω από το σημείο σύνδεσης πρέπει:

Να αδειάζεται πρώτο.

Να αδειάζεται πριν το μεσαίο διαμέρισμα.

Να αδειάζεται τελευταίο.


Σελίδες