Φορτηγό - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3

Multiple choice question

Konstatohet se motori i naftes ( motori diesel) i kamionit automjet gjate funksionimit te tij paraqet nderprerje. Cili nga tre shkaqet e meposhteme mund te jete:

Funksionimi i keq i injektorit (bekut).

Temperatura e larte e motorit.

Temperatura e ulet e motorit.